Tecnologies disruptives al món local

Properament, la creativitat i la imaginació jugaran un paper clau
a l’aprofitar la tecnologia emergent per crear paradigmes disruptius que milloraran la societat.

Explora les iniciatives

01. Promoció econòmica i turisme

Les activitats econòmiques en els municipis rurals estan patint molt per a competir amb el pol d’atracció de l’Àrea Metropolitana i amb les grans companyies digitals (Amazon). El cost del sol a l’Àrea Metropolitana és molt car, i no és assumible per a les petites i mitjanes empreses. Per altra banda, tot i que hi ha Universitats a tot Catalunya el talent s’està concentrant a la ciutat de Barcelona

> Precarietat laboral
La gran majoria dels llocs de treball nous que s’estan generant són de poca qualitat, a precari i amb sous baixos. El Turisme és una font de riquesa però estem en una fase de saturació atesa la concentració en zones del territori molt concretes, que genera problemes de convivència amb els veïns de les zones afectades

> Desconeixement de les dades de negoci
L’Administració desconeix els fluxes turístics i té ara poca influència en la seva gestió.

Iniciatives

02. Serveis socials a la gent gran

El model de serveis socials a la gent gran en situació de dependència és insostenible. Hi un gran increment de la gent gran, que viu més anys i tenen més problemàtiques de dependència. Els serveis a la dependència amb el model actual, són molt cars i no són assumibles per a moltes famílies.

> Burocràcia i manca de proactivitat
Una família amb greus problemes socials i econòmics, té l’opció d’accedir a un conjunt ampli de recursos, ajuts i prestacions, però la gestió és molt complicada i hi participen fins a 4 administracions (Ajuntament, Consell comarcal, Generalitat i AGE). L’accés a la majoria d’ajudes requereix la presentació de molta documentació, tot i que de vegades, la majoria de les dades ja les té l’Administració i no han variat respecte a l’any anterior.

> Desconeixement dels seus drets
Moltes vegades, les persones socialment més vulnerables, i que requereixen d’ajudes socials desconeixen la seva existència i/o com sol·licitar-les i per altra banda, l’administració desconeix la seva existència i/o les seves necessitats específiques.

03. Mobilitat

El grau de mobilitat de la gent cada vegada és major i les vies públiques cada dia estan més col·lapsades. A la darrera diada de St. Joan es van generar cues de fins a 36 km a l’AP7. Mentre, els vehicles privats estan infrautilitzats: el grau d’ús és inferior al 5%.

> Contaminació
La contaminació a les ciutats (provocada en una bona part pel trànsit) és un problema greu de salut pública: Barcelona supera els nivells acceptats per la Unió Europeu i això afecta directament a la salut dels ciutadans.

> Gestió ineficient del transport públic
Els usuaris es queixen del funcionament i gestió del transport públic i de la política d’establiment de preus. La mobilitat de milers de persones al territori depèn diàriament del bon funcionament de la xarxa de transport públic.

Iniciatives

04. Seguretat i serveis a la via pública

L’espai públic és de tots però alhora costa molt de conservar i mantenir per l’alt grau d’incivisme. Els ciutadans ens queixem del mal estat del nostre barri i dels equipaments públics. Com podem construir una ciutat més cívica, on tothom es corresponsabilitza del bon estat de l’espai públic?

> Detecció en temps real d’emergències
Com podem millorar la detecció d’emergències (accodents, incendis forestals, etc.) i fer que siguin en temps real o fins i tot, abans que es produeixin?

> Resolució de les incidències
Les petites incidències a la via pública – com per exemple, un sot a la vorera que pot provocar caigudes – generen moltes queixes però costen molt de reparar de forma àgil. Com podem disposar d’un sistema àgil i econòmic per a resoldre aquestes incidències ?

> Millora del compliment de les normes
Actualment, el model de compliment de les normes es reactiu i molts cops a base de sancions. Com podríem millorar el compliment de les normes i millorar el civisme i la seguretat de forma proactiva?

Iniciatives

05. Organització i gestió local

Les administracions locals no són capaces de solucionar, per si soles, els problemes locals derivats d’un món cada dia molt més complex i globalizat: la mobilitat, les desigualtats, la inmigració, les polítiques fiscals i el frau, la ciberseguretat, la gestió dels residus, la digitalització, etc.

> Innovació oberta
Els ciutadans tenen bones idees per a millorar els municipis, i hi ha una part que estan disposats a participar-hi activament. Però ara mateix tenen molts pocs canals eficients i àgils de participació efectiva, de co-creació i de co-diseny dels serveis públics.

> Descencís en la democràcia
Els ciutadans estan molt desencisats de model de democràcia actual. Votar cada 4 anys a les eleccions municipals és clarament insuficient, com a mecanisme de retiment de comptes i d’implicació de la ciutadania en las grans decisions del municipi.

> Gestió tributària més eficient i justa
El model de tributació actual no es percep com a just perquè no s’entenen els criteris, no tothom paga el que toca, o bé no paga res (il.legalitats). En el futur es poden definir nous tributs (innovadors) més justos i socials? Els sistema de bonificacions tributàries (ingressos i nº de persones de la unitat familiar, discapacitats, famílies nombroses o monoparentals, jubilats, PIRMI, ús de la deixalleria) suposa una enorme feina administativa: els costos de gestió són gairebé tant grans com les bonificacions

Iniciatives

06. Territori i medi ambient

> Gestió de residus
Els municipis generen una gran quantitat de residus cada dia: com podem promoure l’economia circular, maximitzant el reciclatge de residus (envasos, orgànic, paper/cartró, plastic, etc) ? A Espanya els Ajuntaments recullen 20,8 milions de tonelades cada any. Això vol dir 1,2 Kg al dia per ciutadà.

> Control de les activitats i obres
La tramitació d’una llicència d’obres i/o activitats, sobretot si és complexa, és sovint una llarga cursa d’obstacles. Al mateix temps, l’Administració no és gens eficient a l’hora de controlar les irregularitats d’obres i activitats ilegals que, a més, no paguen tributs.

Iniciatives